Katalogy

 

 NOVINKY

 

___________

 

Navštívte nás na 

 

Linka na spracovanie suchých sypkých zmesí

2018-06-28

 

Linka pozostáva zo zariadení, ktoré umožňujú vykonávať procesy homogenizácie, dosušenia a následného transportu produktu do technologickej linky, v ktorej prebieha ďalšie spracovanie. Jednotlivé zariadenia umožňujú vyklopenie vstupného produktu, transport vyhrievaným dopravníkom, homogenizáciu a následný transport do ďalšej časti technologickej linky.

 

<p style="text-align: justify;">Linka na výrobu zemiakových chipsov a hranoliek

2018-06-28

 

 

Linka zabezpečuje kompletné spracovanie zemiakov na chipsy alebo hranolky.

Je zložená z viacerých zariadení, ktoré vykonávajú nasledujúce procesy:

predumytie, celkové umytie zemiakov, čistenie, škrabanie, krájanie

a fritovanie.

Na konci procesu získate hotový produkt vo forme chipsov alebo hranoliek pripravený na balenie.

 

 

 

Batch cooker a chiller

 

 

 

Poloautomatická bag in box plnička

 

 

 

Plneautomatická bag in box plnička

 

 

 

Linka na výrobu priemyselných farieb / náterových hmôt 

 

 

 

Sprejová fritéza

 

 

 

Linka na výrobu cereálnych tyčiniek

 

 

 

Zariadenia na blanšírovanie

 

 

 

 

Extraktor na kávu, extraktor na čajové zmesy

 

 

 

Zariadenie na máčanie zeleniny, zemiakov mäsa

 

do cestíčka, kyselín

 

 

 

Aerodynamická sušička

 

 

 

Kontinuálna pásová sušička

 

 

 

Vibračná fluidná sušička

 

 

 

Výmenník tepla stierací

 

 

 

Zariadenie na prípravu dezinfekčného roztoku

 

 

 

Fermentory

 

 

 

Z-Ková miešačka

 

 

 

Zariadenie na prípravu inzulínového roztoku

 

 

 

Odstredivý separátor PDF

 

 

 

Vákuová fritéza

 

 

 

Nádoby, reaktory na imunologické roztoky

 

 

 

Kotol na sirup

 

 

 

Bubnový a vibračný triedič

 

 

 

Bubnová práčka

 

 

 

Vákuová skriňová sušiareň

 

 

 

Šnekové miešadlo

 

 

 

Závitkový dopravník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALÓG -VÝROBNÉ LINKY

 

Minipivoar PDF

 

Linka na výrobu džemu PDF

 

Linka na výrobu paradajkového pretlaku PDF

 

Linka na výrobu pizze PDF

 

________________ 

 

KATALÓG - FRITÉZY PDF

 

 

 

Dopravníková fritéza polievacia PDF 

 

  

 

Dopravníková fritéza ponorná PDF

 

 

 

Automatická fritéza na šišky NormitDoughnut PDF 

 

 

 

Dopravníková fritéza NORMIT OIL MINI PDF 

 

 

 

Dopravníková fritéza NORMIT PDF 

 

 

 

Dopravníková fritéza NORMIT PASTRY PDF 

 

 

 

Výrobné linky s fritézou Normit Oil PDF

 

 

 

Vákuová fritéza VF PDF

 

 

 

Kontinuálna bubnová pec na vyprážanie - NORMIT NUTS&SEEDS PDF

 

________________

 

Defrostátor DEFROSTER NORMIT PDF

 

 

 

BLANCHER NORMIT PDF

 

 

 

Bubnová miešačka PDF

 

________________

 

 

 

Dopravníky PDF

 

 

 

Šikmý dopravník PDF

 

 

 

Inšpekčný dopravník PDF

 

 

 

Chladiaci dopravník PDF

 

________________

 

Čerpadlá PDF 

 

 

 

Piestové čerpadlo NORMIT PP PDF

 

 

 

Ponorné čerpadlo NORMIT SP PDF

 

________________

 

Sušičky medu NORMIT HONEY DRYER PDF

 

 

 

Sušička mlieka NORMILK PDF 

 

 

 

Sušička ovocia PDF

 

 

 

Sušička kvasníc PDF

 

 

 

________________ 

 

Varné kotly PDF 

 

 

 

Kotly PDF

 

 

 

Univerzálne zariadenie NORMIT COOK & FRY PDF

 

 ________________

 

Výmenník tepla PDF 

 

 ________________

 

Zmiešavače PDF 

 

 

 

Zmiešavač - Dissolver PDF

 

 

 

Zmiešavač pre farmaceutický priemysel PDF

 

 

 

Zmiešavač typu Y PDF

 

 ________________

 

Katalóg - Homogenizátory PDF

 

 

 

Homogenizátor MG-UGM-100 PDF 

 

 

 

Homogenizátor UMTI-SI-farmaceutik PDF

 

 

 

Homogenizátor YUMIX V PDF 

 

 

 

Homogenizátor MG UGM PDF 

 

 

 

Homogenizátor GM GURT PDF 

 

 

 

Homogenizátor UMTI SI PDF 

 

 

 

Vákuová miešačka VMG-GD PDF

 

 ________________ 

 

Nádrže PDF 

 

 

 

Vákuové nádrže PDF

 

 

 

Farmaceutické nádrže NORMA FARM PDF

 

 

 

Fermentačné nádrže PDF

 

 ________________ 

 

 Zariadenie na sterilizáciu MG UGM FARM PDF

 

 

 

 Autokláva PDF

 

 

 

Autokláva NORMA PDF

 

 

 

Autokláva NORMA PDF

 

 

 

Ozónový sterilizátor NormOzon PDF

 

 ________________

 

Výroba a spracovanie hroznového muštu PDF

 

 ________________

 

Roztápač tukov PDF

 

 

 

Lapač tukov PDF

 

 

 

Lapač tukov - kruhový PDF

 

________________ 

 

Umývačka na umývanie plechoviek PDF 

 

 

 

Umývacie zariadenia NORMIT PDF

 

 

 

Zariadenie na čistenie zeleniny PDF

 

 

 

Normit Steam Peeler PDF

 

________________

 

Defrostátor Blancher Normit PDF

 

________________

 

Rozpúšťadlo solí PDF

 

 

 

Štvorcestný ventil PDF

 

 

 

Zariadenie na dochucovanie PDF

 

 

 

Legislatíva

Potravinárstvo/ potravinárska výroba

 1. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MZSR 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 3. Nariadenie vlády SR č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 4. Vyhláška MZSR 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 5. Zákon NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 6. Vyhláška MP SR č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov
 7. Potravinový kódex SR, druhá časť, 8. hlava - Zásady správnej výrobnej praxe
 8. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 9. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004, o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
 10. NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 11. NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2073/2005, z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny
 12. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
 13. Vyhláška č. 585/2008, v ktorej sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 14. Výnos MP SR a MZ SR č. 28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarni a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín
 15. Výnos MP a MZ SR č. 981/1996 – 100 z 20. mája 1996, § 83 - § 116

Výnos MP a MZ SR č. 557/1998 – 100 § 251 - § 261

 

Odpadové hospodárstvo

1.  Zákon o obaloch 119/2010 Z.z.

2.  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

3.  Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

4.  Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname  výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

5.  Vyhláška MŽP SR č.208/2005 Z. z o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 313/2007 Z. z.

6.  Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

7.  Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

8.  Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

9.  Vyhláška MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácií zariadení s obsahom PCB

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

______________________

Bublinková umývačka

______________________

Vaňový pasterizátor nádob

_______________________

Blanser dobravnikoveho typu

_______________________

Rozmrazovač

Parný defrostátor (continuous Blancher with steam injection)

_______________________

Blanšér

Parný defrostátor (continuous Blancher with steam injection)

______________________________

Blanser, defroster, varic snekovy parny

Zariadenie na varenie potravin

_________________________

Blanser laboratórny 

__________________________

Rezanie/Sekanie mrazených blokov

__________________________

Vákuová odparovačka

___________________________

Vákuová odparovačka na karamel

vakuova odparovacka basic

___________________________

Parný/Elektrický varný kotol s miešadlom 

 ___________________________

Donny ventil

____________________________

Štvorcetstný ventil

____________________________

Vibracny podavac 

__________________________

Sikmy dopravnik s nasypkou

___________________________

Farmaceuticka nadrz

Фармацевтические емкости NORMIT

____________________________

Gydromix complete

___________________________

Homogenizator Gydromix

foto_produkt_inline-homogenizer4

___________________________

Dolný homogenizátor

foto_produkt_inline-homogenizer5

___________________________

Homogenizator Ultra-shear

foto_produkt_inline-homogenizer3

___________________________

Homogenizator Yumix Basic

foto_produkt_inline-homogenizer1

___________________________

Homogenizator Yumix

Homogenizator Inline

___________________________

Homogenizator masla 

Гомогенизатор-текстуратор масла Normit

___________________________

Homogenizator mrazeneho masla 

___________________________

Krémovačka medu

zariadenie na pastovanie

___________________________

Homogenizator medu

___________________________

Vakuovy homogenizator MG-UGM 

 ___________________________

Vakuovy homogenizator VMG

vakuovy homogenizator

___________________________

Atmosferická homogenizačná jednotka

___________________________

Homogenizacny atmosfericky stroj UHU 

___________________________

Atmosferická homogenizačná jendotka

___________________________

Homogenizacny stroj, fermentor

Ферментеры, ферментаторы NORMIT

___________________________

Univerzalny homogenizacny stroj, mixer

___________________________

Homogenizacny atmosfericky modul 

________________________

 Kotol na varenie s ochladzovaním

kotol na varenie

_______________________ 

Y - Miešačka

 

_____________________

 Vákuová fritéza

_______________________

 Vakuový kotol

 

________________________

 Kondenzačná sušička medu

 

 _______________________

Umývačka konzerv

 

_______________________

Vákuová masírovačka/

kapilárny vákuový difúzer

______________________

Výklopná panvica

____________________

Kontinuálna polievacia fritéza

polievacia friteza

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AERÁTORY 

 

AUTOKLÁVY

 

BIG-BAG STANICE

 

BLANŠÉRY

 

CHLADIACE ZARIADENIA

 

CIP STANICE

 

ČERPADLÁ

 

DÁVKOVAČE 

 

DEAERÁTORY

 

DEZINTEGRÁTORY

 

DISSOLVERY

 

DISPERGÁTORY

 

DOCHUCOVACIE ZARIADENIA

 

DOPRAVNÍKY

 

DRAŽÍROVACIE STROJE

 

DRVIČE 

 

FERMENTORY

 

FORMOVACIE ZARIADENIA

 

FILTRE

 

FRITÉZY

 

GENERÁTOR TEPLÉHO VZDUCHU

 

HOMOGENIZÁTORY

 

KONCENTRÁTORY

 

KONTAJNERY

 

KOTLY NA VARENIE

 

LAPAČE, ODLUČOVAČE TUKOV

 

LISY

 

LÚPAČKY, ŠKRABKY

 

LISOVACIE VOZÍKY NA SYR

 

MÁČACIE STROJE 

 

MIEŠAČKY

 

MIEŠADLÁ

 

MIXÉRY

 

MLYNY, KUTRE

 

NÁDOBY, NÁDRŽE

 

NAKLÁPAČE

 

ODKOSTKOVACIE STROJE

 

ODPAROVAČKY

 

ODPLYŇOVAČE - DEGAZATOR

 

PASTERIZÁTORY

 

PECE

 

PLNIČKY

 

POLIEVACIE STROJE

 

REAKTORY

 

REZACIE STROJE

 

ROSPÚŠTADLÁ SOLI

 

ROZBÍJAČE HRÚD

 

ROZTÁPAČE TUKOV

 

ROZMRAZOVACIE ZARIADENIA

 

SEPARÁTORY

 

SUŠIČKY, SUŠIARNE

 

STERILIZÁTORY

 

TECHNOLOGICKÉ LINKY

 

TEMPEROVACIE STROJE

 

TRIEDIČE

 

UMÝVACIE, ČISTIACE ZARIADENIA

 

VANE, KADE

 

VARIČE

 

VENTILY

 

VÝMENNÍKY TEPLA

 

VINIFIKÁTORY

 

VOTÁTORY

 

VYKLADAČE

 

VYKLÁPAČE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KATALÓG PDF

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Vďaka tomuto súboru si na určitý čas uchovávame informácie (ako sú prihlasovacie meno a iné nastavenia), takže ich pri ďalšej návšteve lokality nemusíte opätovne uvádzať. Pokračovaním automaticky súhlasíte s uchovávaním cookies.